1. Đạo tạo giao tiếp:Nhân viên sau khi được tuyển dụng sẽ được đào tạo kiến thức về ứng xử - giao tiếp và chuyên môn tạp vụ:

- Đào tạo văn hóa giao tiếp - ứng xử trong công sở

- Đào tạo cách làm việc theo nhóm

- Đào tạo tâm lý - tôn vinh nghề tạp vụ

2. Đào tạo kiến thức làm vệ sinh:

- Đào tạo kiến thức chuyên môn theo giáo trình tiên tiến


3. Thực hành:Hướng dẫn thực hành theo phương pháp tiên tiến
: